Услови коришћења


Општи услови коришћења

ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ (у даљем тексту „ОУП“)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Продавац Иван Брлек пр Дестилерија Злочин и казан Нови Бечеј је привредно друштво/предузетник основан у складу са правом Републике Србије, са адресом седишта у ул. ЈАГИЋЕВА 6, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, матични број 66486214, ПИБ 112985007, са регистрованом делатношћу дестилација, пречишћавање и мешање пића, шифра делатности 1101. Контакт подаци (тел: +381641815117, е-маил: info@zlocinikazan.rs, wеб: zlocinikazan.rs) („Продавац“)

Продавац продаје своје производе и услуге Купцима („Производи“) путем своје онлине продавнице zlocinikazan.rs („Онлине продавница“).

Купац је правно лице, предузетник или пунолетно физичко лице које купује производе или услуге преко Онлине продавнице Продавца („Купац“).

Дестилерија је произвођач производа који се продају на онлине продавници.

ПРЕДМЕТ ОПШТИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ

1.1 Овим Општим условима коришћења и продаје путем Онлине продавнице ближе се одређују услови куповине Производа од стране Купца коришћењем Онлине продавнице.

1.2 Пре извршене куповине путем Онлине продавнице, Купац изјављује да је прочитао и разумео све одредбе ОУП, те да исте у потпуности прихвата.

1.3 ОУП су доступни Купцу у сваком моменту на интернет страници Онлине продавнице zlocinikazan.rs, а уговори које Купци закључују са Продавцем на основу продаје Производа преко Онлине продавнице по основу ових ОУП могу се закључити само на српском језику.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

2.1 Цене за Производе који се продају путем Онлине продавнице су изражене у динарима са урачунатим порезом на додату вредност (ПДВ), за продају која се регулише на територији Републике Србије. У случају купопродаје Производа ван територије Србије, Купац ће додатно бити обавештен о свим условима исте од стране Продавца у складу са локалним прописима. Цене за Производе су доступне Купцима приликом коришћења Онлине продавнице.

2.2 Истакнуте цене, у зависности од конкретног Производа, могу укључивати и износ трошкова испоруке Производа на адресу Купца, што ће бити изричито наведено код означавање конкретне цене. У случају да цена за конкретни Производ не укључује износ трошкова испоруке, Купац ће о наведеном износу трошка испоруке бити уредно обавештен пре извршене куповине.

2.3 Цене за Производе као и цене и услови испоруке су подложне променама све до тренутка добијања потврде поруџбине.

2.4 Поручене Производе из продајног асортимана Продавца, Купац може платити на више начина и то: 1) преко рачуна, 2) поузећем.

1. Плаћање преко рачуна: Поручене Производе Купац може платити директном уплатом на рачун Продавца уз обавезно навођење одговарајућег позива на број који се генерише приликом наручивања. Након плаћања преко рачуна, Продавац је у обавези да потврди наведену уплату кроз одговарајућу опцију у администраторском панелу Онлине продавнице.

2. Плаћање поузећем: Код плаћања поузећем Купац ће цену наручених Производа платити у готовини непосредно приликом испоруке.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Поручивање Производа се врши на сајту Онлине продавнице на начин који је дефинисан у секцији куповина. У случају да Купац има недоумица у вези наручивања Производа путем Онлине продавнице, може се обратити Продавцу за додатне информације путем горе наведених контакт података.

3.2 Поручивање Производа путем Онлине продавнице могу вршити пунолетна физичка лица, предузетници и правна лица. Ови ОУП су сачињени у складу са прописима Републике Србије, а у случају купопродаје са иностраним елементом Продавац је у обавези да обавести Купца о свим условима такве купопродаје у складу са локалним прописима.

3.3 Слањем Поруџбенице Купац потврђује да је на јасан и разумљив начин пре куповине и закључења уговора обавештен од стране Продавца о:

- основним обележјима производа;

- адреси и другим подацима који су од значаја за утврђивање идентитета Продавца;

- продајној цени или начину на који ће се продајна цена обрачунати ако се због природе производа продајна цена не може утврдити, као и о свим додатним и другим трошковима који се стављају на терет Купца;

- начину плаћања и року испоруке, начину извршења других уговорних обавеза, као и начину на који се поступа по притужбама Купца;

- постојању права Купца, потрошача у смислу одредби Закона о заштити потрошача, на једнострани раскид уговора (одустанак од уговора) под условима прописаним Законом о заштити потрошача, уколико су такви услови испуњени;

- подршци коју Продавац пружа Купцу после продаје, уговорним гаранцијама (уколико Купац има право на исту) и условима под којима Купац има право на уговорне гаранције;

- времену на које је уговор закључен ако је закључен на одређено време, а ако је закључен на неодређено време о условима за раскид уговора;

- да евентуални спор између њега и Продавца може бити решен вансудским путем, самостално договором Уговорних страна, односно уколико стране споразумно договоре ангажовање једног или више медијатора или арбитара, ради решења спора;

- да може да препозна, приступи, ускладишти и репродукује текст ових ОУП, као и податке у вези закљученог уговора;

- да има могућност да уочи и исправи грешке у уносу података пре него што пошаље Поруџбеницу;

- да су сва документа доступна на српском језику;

- да су ОУП које је Купац прочитао и сагласио се са истим пре закључења уговора, саставни део уговора између Продавца и Купца, а са којима је Купац сагласан што потврђује слањем Поруџбенице.

3.4 Одмах након слања Поруџбенице, Купцу ће бити потврђен пријем Поруџбенице која садржи прихват понуде Купца за закључење уговора.

3.5 Поруџбеница поводом Производа које Продавац прими од Купаца путем Онлине продавнице, су обавезујуће за Купца. Слањем поруџбенице од стране Купца Продавцу путем Онлине продавнице, сматра се да је закључен купопродајни уговор за Производе, и то између Продавца и Купца. Такође, слањем поруџбенице од стране Купца, Купац прихвата обавезу плаћања Производа.

3.6 При поручивању Производа путем Онлине продавнице, Купац је обавештен и сагласан да може доћи до разлике у изгледу конкретног Производа који се наручују приказаних на рачунару и мобилном телефону Купца и стварног изгледа Производа (услед репродуковања изгледа Производа путем фотографије, графике и слично).

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

4.1 Продавац је у обавези да обезбеди испоруку купљених Производа. Да би се извршила испорука Купац је претходно у обавези да изабере један од понуђених начина плаћања и уколико плаћа преко рачуна уплати целокупну вредност купљене робе.

4.2 Продавац задржава право позивања Купца ради провере података из Поруџбенице. У случају сумње у тачност наведених података или у случају да податке није могуће проверити Продавац задржава право отказивања Поруџбенице о чему ће Купац бити обавештен путем е-маила који је навео приликом регистрације и отварања корисничког налога.

4.3 Продавац је у обавези да изврши Испоруку купљене робе, а коју Продавац има на лагеру, најкасније у року од 5 дана од момента извршене уплате, односно пријема Поруџбенице уколико се плаћање врши поузећем. У случају да Испорука робе није могућа, кривицом Купца, Продавац има право да Купцу наплати реалне трошкове приликом поновљене Испоруке робе (примера ради, трошкове лежарине у магацину Продавца, испоруке на адресу Купца, курирске испоруке). Као доказ да је Испорука неуспешна, Продавцу ће служити записник у коме ће се навести дан и час када је Испорука требала да буде извршена и констатацију зашто није извршена. Сматра се да испорука није реализована кривицом Купца уколико је покушана најмање два пута од стране Курирске службе.

4.4 Приликом испоруке робе Продавац је у обавези да Купцу достави одговарајући рачун и пратећу документацију уз купљене Производе. Купац је у обавези да потврди пријем Производа потписивањем релевантног документа који прати Испоруку Производа. У случају да се ради о нематеријалним добрима или услугама које се испоручују електронским путем, доказ може бити у форми електронских порука и логова са сервера (нпр. оригинална порука и лог са маил сервера Продавца уколико је услуга реализована путем е-маил канала, односно лог са wеб сервера у случају да се услуга или производ преузимају доwнлоад-ом са сајта Продавца)

4.5 Купац је одговоран за одлагање амбалаже, у складу са законом, у којој је био упакован купљени Производ. Купац је одговоран и на себе преузима обавезу да амбалажу одложи у посуде за одлагање амбалажног отпада које су означене од стране комуналних предузећа за одлагање папира, односно друге врсте амбалаже.

4.6 Приликом преузимања робе Купац је у обавези да преконтролише садржај пакета у коме му је испоручен Производ, јер се накнадне рекламације, у погледу количине и оштећења пакета, неће уважавати.

САОБРАЗНОСТ РОБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

5.1 Уколико се констатује да је испоручена роба оштећена, некомплетна или да није у функционалном стању, тј. да није саобразна уговору Купац (под условом да се ради о Купцу који је потрошач у смислу одредба Закона о заштити потрошача) има право на рекламацију исте у смислу одредаба Закона о заштити потрошача. Пријава рекламације се може извршити електронским путем слањем рекламације на е-маил info@zlocinikazan.rs или телефоном за рекламације +381641815117.

5.2 Продавац је одговоран за евентуалну несаобразност робе која се појави у року од две године од дана преласка ризика на Купца (под условом да се ради о Купцу који је потрошач у смислу одредаба Закона о заштити потрошача), односно од дана извршене испоруке Производа.

5.3 Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач који је обавестио продавца о несаобразности, има право да захтева од продавца да отклони несаобразност, без накнаде, оправком или заменом, односно да захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе.

5.4 У случају враћања Производа и повраћаја средстава Купцу, делимично или у целости, Продавац је у обавези да повраћај врши искључиво на начин како је извршено плаћање. У случају повраћаја купопродајне цене Купцу, Продавац неће имати право на повраћај износа које је евентуално платио за услуге Овлашећене платне институције и Овлашћене курирске службе.

5.5 Продавац је дужан да Купцу потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је његова рекламација заведена. Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације писаним путем или електронски, одговори Купцу на изјављену рекламацију. Одговор Продавца на рекламацију Купца мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву Купца и конкретан предлог и рок за решавање рекламације који не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације. Уколико Продавац из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву Купца у наведеном року, дужан је да о продужењу рока за решавање рекламације обавести Купца и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

5.6 Купац има право на отклањање несаобразности на Производима искључиво уз одговарајући рачун, који је дужан да приложи приликом рекламације.

5.7 У случају да се установи да производ не одговара квалитету прописаном законима Републике Србије, сва одговорност за стављање производа у промет припада Дестилерији која је производ произвела И ставила у промет.

5.8 У случају Купаца на које се не примењује Закон о заштити потрошача, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима у вези материјалних недостатака на Производима.

ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА

6.1 Према важећим прописима Републике Србије, код куповине на даљину Купац (под условом да се ради о Купцу који је потрошач у смислу одредаба Закона о заштити потрошача) има право на одустанак од уговора у року од 14 дана од дана пријема робе од стране Купца. Образац изјаве о одустанку од уговора можете преузети овде.

6.2 У случају одустанка од уговора, сви купљени производи морају бити враћени Продавцу најкасније у року од 14 дана од слања изјаве о одустанку уз припадајућу документацију (фискални исечак и рачун-отпремницу) и то примаоцу: Иван Брлек пр Дестилерија Злочин и казан Нови Бечеј, са адресом у ул. ЈАГИЋЕВА 6, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ са напоменом „Одустанак од уговора“. Враћање производа купљених путем Онлине продавнице није могуће у неком од продајних објеката Продавца већ искључиво и само на навдену адресу.

6.3 Трошкове враћања производа сноси Купац.

6.4 Купац је одговоран за умањену вредност робе која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили природа, карактеристике и функционалност робе.

6.5 У случају одустанка од уговора уплаћена средства ће бити враћена на рачун Купца најкасније у року од 14 дана од дана када је примио одустанак. Продавац може да одложи повраћај средстава док не добије робу која се враћа, или док Купац не достави доказ да је послао робу Продавцу у зависности од тога шта наступа прво.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ

7.1.1 Купац коришћењем Онлине продавнице за куповину Производа, потврђује следеће:
- да је у потпуности упознат и да прихвата ове ОУП,
- тачност и потпуност наведених података у поступку поручивања робе односно података достављених приликом коришћења Онлине продавнице.

7.1.2 Купац је у обавези да достави Продавцу, између осталог, и следеће податке:
У случају Купца физичког лица: Име и презиме, емаил, број телефона, пребивалиште или боравиште (адреса, град и поштански број) (обавезно),
У случају Купца правног лица и предузетника: пословно име правног лица или предузетника, адреса седишта (адреса, град и поштански број), матични број, ПИБ, е-маил, број телефона (сви подаци обавезни).

7.1.3 Купац може бити свако пунолетно физичко лице, правно лице или предузетник. Налози који се региструју „ботовима“ или на неки други аутоматски начин нису дозвољени. Закључењем овог уговора и коришћењем односно куповином преко Онлине продавнице, Купац изјављује и гарантује да поседује пословну способност да закључи уговор који је важећи на територији на којој седиште има Продавац.

7.1.4. Купац је у обавези да Продавцу да тачне и потпуне информације које су неопходне како би се завршио процес поручивања робе односно неопходне за вршење куповине преко Онлине продавнице, као и да ажурира податке чим дође до њихове промене. Сви подаци који су дати Продавцу, подлежу условима ових ОУП.

7.1.5 Купац који се пријављује и користи Онлине продавницу сматра се за потребе ових ОУП уговорном страном.

7.1.6 Купац не сме да користи Онлине продавницу у било какве нелегалне или недозвољене сврхе. Током било каквог облика коришћења Онлине продавнице, Купац не сме кршити ни један релевантни закон/пропис.

7.2 Подаци о личности

7.2.1 За потребе купопродаје путем Онлине продавнице Продавац обрађује одређене податке о личности Купаца на начин и у складу са Обавештењем о обради података о личности које је доступно у наставку текста.

7.3 Интелектуална својина и лиценца

7.3.1 Онлине продавница је власништво Иван Брлек пр Дестилерија Злочин и казан Нови Бечеј. Сва права на Онлине продавници задржава zlocinikazan.rs, који има ограничену, неискључиву, непреносиву лиценцу да користи Онлине продавницу. zlocinikazan.rs омогућава Купцу да користи Онлине продавницу за потребе куповине Производа преко истог.

7.3.2 Онлине продавница је заштићена законима Републике Србије и другим међународним прописима за заштиту права интелектуалне својине. Продавац изјављује да задржава сва права у вези са Онлине продавницом, укључујући, без ограничења, било које ауторско или сродно право, право интелектуалне својине, као и ексклузивно право на прављење деривативних дела, а Купац је сагласан да неће правити ауторска дела на основу Онлине продавнице, осим ако је zlocinikazan.rs то изричито дозволио.

7.3.3 Дизајн, логои и регистровани знаци које Продавац користи на Онлине продавници заштићени су законима Републике Србије и другим међународним прописима за заштиту права интелектуалне својине („Ауторски делови Онлине продавнице“) и власништво су одговарајућих лица.

7.3.4 Сва права на Онлине продавници су власништво zlocinikazan.rs, а Купац има само право коришћења Онлине продавнице, у складу са овим ОУП. Било која права која нису експлицитно дата Купцу на основу ових ОУП припадају zlocinikazan.rs. Сва права на Ауторским деловима Онлине продавница су власништво одговарајућих означених лица, и Купац има само право коришћења Ауторских делова на Онлине продавници у складу са овим ОУП.

7.3.5 Купац не сме позајмити, дати у закуп, или на било који други начин уступити трећим лицима коришћење Онлине продавнице, без изричите претходне писане сагласности zlocinikazan.rs, као ни коришћење Ауторских делова Онлине продавнице без изричите претходне писане сагласности одговарајућих означених лица.

7.4 Услови који се односе на хардвер/конекцију

7.4.1 Како би приступио Онлине продавници и исту користио, Купац мора да испуни захтеве који се односе на хардвер и интернет конекцију, који се временом могу мењати. Купац сноси целокупну одговорност за плаћање свих трошкова за интернет конекцију, као и за сву опрему, сервисирање, поправке који су неопходни како би се приступило Онлине продавници.

7.5 Модификације Онлине продавнице

7.5.1 zlocinikazan.rs има право да у било ком моменту измени, ажурира или привремено или трајно обустави или ограничи приступ одређеним својствима или деловима Онлине продавнице, са или без слања обавештења како Дестилеријама тако и Купцу или трећој страни или одговорности према истима.

7.5.2 Купац такође разуме и прихвата да свака таква промена или побољшање може да измени спецификације система неопходне како би се приступило и/или користио Онлине продавницу. У том случају само Купац сноси одговорност за набавку неопходног додатног софтвера и/или хардвера.

7.5.3 Све нове карактеристике које повећавају или побољшавају садашњу Онлине продавницу укључујући и имплементацију нових алата и ресурса, подлежу ОУП.

7.5.4 Продавац обавештава Купца да може у било које време изменити или укинути Онлине продавницу, или део Онлине продавнице, са или без икаквог обавештења Купца или одговорности према њему.

7.5.5 Продавац обавештава Купца да zlocinikazan.rs неће бити одговоран Купцу, Продавцу нити било којој трећој страни за било коју модификацију, промену цене, суспензију или укидање Онлине продавнице.

7.6 Обавезе и одговорности Купца

7.6.1 zlocinikazan.rs задржава право да, у било ком моменту и без претходног упозорења, укине или онемогући приступ Купцима за које утврди да крше ове ОУП или су на неки други начин штетни за Онлине продавницу, Продавца.

7.6.2 Купац разуме да Продавац, односно zlocinikazan.rs користи трећа лица као добављаче и хостинг партнере како би обезбедио неопходни хардвер, софтвер, мрежу, меморију и другу технологију која је неопходна за рад Онлине продавнице. У том смислу, ни Оператор ни Продавац неће бити одговорни за нефункционисање Онлине продавнице, услед радњи и пропуштања трећих лица.

7.6.3 Купац разуме да техничка обрада и пренос путем Онлине продавнице, укључујући и Садржај, обухвата (а) пренос преко различитих мрежа; и (б) промене како би били у складу са и прилагођени техничким карактеристикама повезаних мрежа и уређаја.

7.6.4 Купац нема право да учитава, поставља, поседује и преноси нежељене е-маилове, СМС-ове или „спам“ поруке, црве или вирусе или било који други деструктивни или разорни код, а у вези са коришћењем Онлине продавнице.

7.6.5 Купац је одговоран за све активности у вези са Налогом и коришћењем Онлине продавнице.

7.6.6 Приликом коришћења Онлине продавнице, између осталог, изричито је забрањено следеће:
Било која активност која је штетна, забрањена позитивним прописима, увредљива, узнемиравајућа, производи мржњу;
Било која активност којом се угрожавају или крше лична права трећих лица, права у вези са интелектуалном својином, права у вези са заштитом података о личности;
Неовлашћен приступ туђим информацијама и ресурсима;
Пренос малициозног или неовлашћеног софтwаре-а;
Имитација или лажно представљање Купца на било који начин;
Друге активности забрањене у складу са позитивним прописима Републике Србије.

7.6.7 Повреда или кршење било које одредбе ових ОУП, а како то Продавац односно zlocinikazan.rs утврди у складу са својом дискреционом оценом, омогућују Продавцу да тренутно прекине пословну сарадњу са Купцем без икаквог додатног образложења.

7.7 Одрицање од гаранције

7.7.1 Купац користи Онлине продавницу, на сопствени ризик. Онлине продавница се пружа „каква јесте“ или „каква је доступна“ без икаквих гаранција или изјава, изричитих или имплицитних. Продавац изјављује да се zlocinikazan.rs као Продавац одриче свих гаранција, изричитих или имплицитних, у највећој могућој мери дозвољеној релевантним важећим законом и уколико није другачије изричито договорено између zlocinikazan.rs и Дестилерија, што се може односити на њихове производе и услуге, укључујући без ограничења, имплициране гаранције за својину, неповређивања и поштовање права интелектуалне својине било које врсте, гаранције подобности за продају и за одређену намену, као и било каквих гаранција које могу произаћи из пословања или пословних обичаја, као и било какве гаранције у погледу тачности, поузданости или квалитета било ког садржаја или информација садржаних у оквиру Онлине продавнице.

7.7.2 Продавац не гарантује и изјављује да не гарантује да функционисање Онлине продавнице неће бити прекинуто или без грешке, да ће недостаци бити отклоњени или да не постоји опасност од вируса и других штетних компоненти.

7.7.3 Купац преузима сву одговорност за одабир Онлине продавнице, за приступ истом, као и за коришћење Онлине продавнице.

7.7.4 Купац који за купопродају користи Онлине продавнице према Продавцу остварује сва права прописана Законом о заштити потрошача.

7.8 Накнада штете

7.8.1 Купац прихвата да одбрани, обештети и заштити Продавца као и, директоре, запослене и заступнике у случају било каквих тужби, обавеза, штета, губитака и трошкова било које врсте укључујући, али не и искључиво одговарајуће адвокатске трошкове који произилазе из или су у вези са (I) приступањем, коришћењем или злоупотребом Онлине продавнице; (II) кршењем ових ОУП или ОУК zlocinikazan.rs-а; или (III) кршењем права било које треће стране, укључујући и права интелектуалне својине, лична права, поверљивост, права власништва, од стране Купца.

7.9 Ограничење одговорности

7.9.1 Купац изричито истиче да разуме и прихвата да ни Продавац не сноси никакву одговорност за било какву директну, индиректну, случајну, посебну, последичну и примерену штету, укључујући, али не и искључиво штете настале услед губитка профита, пословне прилике, коришћења података или других нематеријалних губитака (чак и ако је био обавештен о могућности за појаву таквих штета или је требало да зна да таква могућност постоји), који проистичу из: (I) коришћења или немогућности приступа и коришћења Онлине продавнице; (II) трошкова набавке замена за добра и услуге што проистиче из добара, података, информација или услуга набављених или добијених или порука примљених или трансакција остварених преко Онлине продавнице; (III) неовлашћеног приступа или измена преноса или података Купца; (IV) изјава или поступка било које треће стране који се тичу Онлине продавнице; (V) или било ког другог питања које се односи на Онлине продавницу, и њено коришћење.

ИЗМЕНЕ ОУП ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ

8.1 У случају измене општих услова продаје Онлине продавнице Продавац је у обавези да објави измене на Интернет страници Онлине продавнице и/или обавести Купца о истој путем е-маила. Купац сноси одговорност за повремене провере постојања измена у ОУП.

8.2 Уколико неке од измена ових ОУП постану неприхватљиве за Купца или због њих Купац више није у сагласности и складу са овим ОУП, Купац је у обавези да укине, односно деактивира свој Налог и одмах престане да користи Онлине продавницу. Уколико Купац настави да користи Онлине продавницу, чак и након измене ових ОУП, а да при том не деактивира свој Налог, сматраће се да је Купац у потпуности и неопозиво сагласан са свим датим изменама.

ОСТАЛИ УСЛОВИ

9.1 Уколико нека од одредби ових ОУП постане неважећа то не утиче на важност осталих одредби и ОУП као целине.

9.2 На односе настале путем он-лине куповине преко Онлине продавнице, између Продавца и Купца се примењују одредбе релевантних прописа Републике Србије.

9.3 Евентуалне спорове у вези са применом ових ОУП и извршених купопродаја по основу ових ОУП, Продавац и Купац ће покушати да реше мирним путем. У случају да мирно решење није могуће, Продавац и Купац су сагласни да реше евентуални спор пред надлежним судом у Србији у смислу релевантних прописа.

9.4 Продавац и Купац су сагласни да ће ови ОУП регулисати све купопродаје у вези Производа путем Онлине продавнице.

9.5 Ови ОУП примењују се на сваку продају коју изврши Продавац преко Онлине продавнице.

9.6 Ови ОУП су састављени и биће тумачени у складу са правом Републике Србије. На све што није регулисано овим ОУП примењиваће се релевантне одредбе српског права.

9.7 Онлине продавница је основана и послује у складу са правом Републике Србије. Купци који одлуче да приступе и користе Онлине продавницу, са локација које су изван Републике Србије чине то на сопствену иницијативу и ризик, и сносе одговорност за усклађеност са релевантним локалним законима.

9.8 Приступањем и коришћењем Онлине продавнице Купац се саглашава и пристаје у потпуности на одредбе ових ОУП у потпуности.

ВЛАСНИЧКА ПРАВА И ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОДАВЦУ

10.1 Било која употреба Онлине продавнице или ОУП Продавца, у целини или делимично, њихово копирање и чување од стране трећих лица, без дозволе Продавца, односно zlocinikazan.rs је забрањено.

10.2 Основни подаци о Продавцу су:

Иван Брлек пр Дестилерија Злочин и казан Нови Бечеј, привредно друштво основано у складу са правом Републике Србије, са седиштем у ул. ЈАГИЋЕВА 6, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, матични број 66486214, ПИБ 112985007, са регистрованом делатношћу Дестилација, пречишћавање и мешање пића, шифра делатности 1101, контакт подаци (тел: +381641815117, е-маил: info@zlocinikazan.rs, wеб: zlocinikazan.rs)

За сва питања и примедбе у вези са продајом путем Онлине продавнице можете нам писати на е-маил: info@zlocinikazan.rs.

САГЛАСНОСТ

КУПАЦ ОВИМ ПУТЕМ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ПРОЧИТАО И РАЗУМЕО СВЕ ГОРЕ ПОМЕНУТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВЕ ИЗ ОВИХ ОПШТИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ И ДА ПРИХВАТА ДА ОДАБИРОМ „ACCEPT“/“ПРИХВАТАМ“ ДУГМЕТА И/ИЛИ КОРИШЋЕЊЕМ ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦЕ УСЛОВИ ОВИХ ОУП ПОСТАЈУ ОБАВЕЗУЈУЋИ ЗА ЊЕГА.